RELIGIA

Imię i nazwisko ............................................................
Klasa..........................  data............................
Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku

TEST Z RELIGII

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

do testu podsumowującego pracę w I semestrze klasy V

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Piątoklasisto!

Za chwilę sprawdzisz swoje wiadomości i umiejętności zdobyte w I semestrze. Zanim zaczniesz rozwiązywać test uważnie przeczytaj instrukcję:

ˇ Do rozwiązania masz 17 zadań o różnym stopniu trudności,
ˇ Za każde zadanie możesz otrzymać jeden punkt,
ˇ Na rozwiązanie zadań masz 40 minut,

Niech Duch Święty czuwa nad Tobą!

Opracowała: Danuta Borawska

POZIOM KONIECZNY1. Wskaż, jakie imię nosił Abraham przed powołaniem przez Boga.

a) Izaak    b) Mojżesz       c) Abram

2. Wymień inne znane Ci określenia Pisma Świętego:

................................................................................
................................................................................
................................................................................

3. Anioł to:

a) młodzieniec ze skrzydłami,
b) duch stworzony przez Boga, wypełniający Jego polecenia,
c) duch, który chce odwrócić ludzi od Boga.

4. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

a) 73    b) 46        c) 72 d) 27

5. Napisz od jakiego wydarzenia liczymy czas naszej ery.

................................................................................
................................................................................
................................................................................

POZIOM PODSTAWOWY


6. Narysuj jeden ze znanych Ci mongramów Chrystusa.


7. Wyjaśnij dlaczego Abraham jest nazywany ojcem wszystkich wierzących:

................................................................................
................................................................................
................................................................................

8. Dokańczając zdanie wyjaśnij co to jest historia zbawienia:
Historia zbawienia - to wszystkie wydarzenia i słowa, w których ................................................................................
................................................................................
................................................................................

9. Jakie nakazy otrzymali od Boga pierwsi ludzie?

a) ................................................................... ........................................................................
b) ................................................................ ...........................................................................

10. Uzupełnij odpowiednimi wyrazami zdanie.

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Bożym, ponieważ został stworzony na ......................... i .................................... Boga.

POZIOM ROZSZERZAJĄCY

11. Korzystając z posiadanych wiadomości o Piśmie świętym wyjaśnij następujący zapis:
Flp. 3, 5-10. 13 ............................................................................... ............................................. ................................................................................ .......................................................................

12. Napisz, czy człowiek może bez ograniczeń rządzić światem i wykorzystywać go. Uzasadnij swoją odpowiedź.

................................................................................
................................................................................
................................................................................

13. Wpisując obok cyfrę uporządkuj tajemnice różańcowe bolesne.

..........   Śmierć Pana Jezusa
..........    Biczowanie Pana Jezusa
..........    Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
..........    Cierniem ukoronowanie
..........    Droga krzyżowa Pana Jezusa

POZIOM DOPEŁNIAJĄCY


14. Odszukaj w Piśmie świętym i przepisz wskazany fragment:
Ap. 3, 20 .................................................................... ................................................................ .......................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ..............................................................................

15. Po ostatnich zajęciach przyrody Józio czuje się bardzo zakłopotany. Teraz już nie wie jak było naprawdę. Człowieka stworzył Pan Bóg, czy też człowiek powstał w wyniku ewolucji? Zaproponuj, co byś odpowiedział Józiowi:

......................................... .......................................... ............................................ ............................................. .............................................. ............................................... ............................................... ................................................ ................................................. .................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... .......................................

16. Ułóż modlitwę, w której podziękujesz Bogu za dar życia i za swoich rodziców.

...................................................................................... .................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................

POZIOM WYKRACZAJĄCY


17. Napisz jak nazywa się IV część Różańca św. ogłoszona 16.X.2002 przez Jana Pawła II i wymień jej tajemnice:

......................................... ........................................... ............................................ ............................................ ............................................. ............................................. .............................................. ............................................... ................................................ ................................................. .................................................. ................................................... .................................................... ...................................................... ....................................................... ........................................................ ......................................................... .............................................................................Imię i nazwisko.................................................................
Klasa......................    data.................................
Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku  

TEST Z RELIGII

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

do testu podsumowującego pracę w II semestrze klasy V

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Drogi uczniu!

Za chwile sprawdzisz swoje wiadomości i umiejętności z działu: "Bóg Przymierza". Postaraj się być uczciwy podczas pisania sprawdzianu. Zanim zaczniesz rozwiązywać test przeczytaj uważnie instrukcję:

ˇ Uważnie czytaj polecenia i zgodnie z nimi rozwiązuj zadanie.
ˇ Do rozwiązania masz 17 zadań o różnym stopniu trudności,
ˇ Za każde zadanie możesz otrzymać jeden punkt,

Życzę powodzenia!

Opracowała: Danuta Borawska

POZIOM KONIECZNY


1. Wskaż, co oznacza imię Mojżesz:

a) "wyjęty zwody"
b) "sługa Jahwe"
c) "namaszczony"

2. Podaj treść przykazań Bożych:

I......................................................... ................................................................................
III......................................................................... ..............................................................
V................................................................. .......................................................................

3. Co oznacza słowo przymierze:

a) interes    b) niewola   c) umowa

4. Mojżesz był pośrednikiem Starego Przymierza. Właściwą odpowiedź zaznacz znakiem X:

Tak      Nie

5. Wskaż, na jakiej górze zostało zawarte Nowe Przymierze:

a) Golgota    b) Synaj    c) Horeb

POZIOM PODSTAWOWY


6. Opisz własnymi słowami niezwykłe wydarzenie z pierwszych dni Mojżesza.

Podpowie Ci rysunek.

........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

7. Podaj przykład złego czynu, który wiąże się z przekroczeniem IV przykazania Bożego.

........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

8. Uzupełnij odpowiednimi wyrazami modlitwę:

"Będziesz miłował .............. .............. swego z całego serca swego, z całej ................. swojej i ze wszystkich sił swoich, a ................................. swego jak siebie samego".

9. Wydarzenia w historii zbawienia związane są z osobami. Połącz strzałkami wydarzenia z odpowiednią osobą:

ˇ Przejście przez Morze Czerwone a) Jozue
  b) Abraham
  c) Mojżesz
ˇ Wprowadzenie Izraelitów do Ziemi Kanaan d) Jezus


10. Rozróżnij, zakreśl i podpisz, które z X Przykazań Bożych odnoszą się do miłości Boga, a które do miłości bliżniego.

I  II   III    IV  V  VI  VII  VIII  IX  X

POZIOM ROZSZERZONY

11. Korzystając z posiadanych wiadomości o Piśmie Świętym wyjaśnij następujący zapis:

1J.1,1-3 ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................

12. W Twojej obecności koledzy obrażają kolegę, mówiąc nieprawdę na jego temat. Które z X Przykazań Bożych jest przez nich łamane? Podaj jego treść:

................................................................................................................................................

. 13. Wpisując obok cyfrę uporządkuj chronologicznie wydarzenia ze Starego Testamentu:

...........   przejście przez Morze Czerwone
...........    śmierć Mojżesza
...........    niewola Izraelitów w Egipcie
...........    wejście do Ziemi Kanaan
...........    zawarcie przymierza na górze Synaj
...........    Mojżesz na dworze Faraona
...........    przejście przez rzekę Jordan

POZIOM DOPEŁNIAJĄCY


14. Odszukaj w Piśmie Świętym i przepisz wskazany fragment:

1 Kor. 13, 1.4 ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

15. Niektóre dzieci lubią spotykać się pod nieobecność rodziców, by oglądać filmy "dla dorosłych". Podaj treść Przykazań Bożych, które łamią (podaj wszystkie możliwe). Napisz, jak powinieneś zachować się, gdy namawiają do tego również Ciebie?

......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................. ...........................

16. Udowodnij, że Jozue jest biblijnym typem Chrystusa. Podaj przynajmniej dwa podobieństwa.
............................ ............................. ....................................... ............................................... ....................................................... ............................................................. ............................................................. ............................................................. ................................................................................... ................................................................................. ...........................................................

POZIOM WYKRACZAJĄCY


17. Podaj nowe sformułowanie 5 Przykazań Kościelnych:

...................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ........................................................ ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... .......................................................... ........................................................... ........................................................... ............................................................ ............................................................ .................................................